.ماذا يمكنني أن أقول ! ماذا يمكنني أن أشرح !.. لا شيء، لا عقل ولا كلمات، عندما يتم الحديث عن القطايف

What can I tell you, nothing, what I can explain to you, nothing, no mind and no words, when talking about Qatayef